Obec Vlčková
oficiální stránky obce
mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání, formuláře ke stažení

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře a tiskopisy ke stažení

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Obci Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19 Kašava v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, středa od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 577 467 246
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu
  obec.vlckova@volny.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Vlčková 136. 763 19 Kašava.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v obci Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19 Kašava v úředních dnech a hodinách:
pondělí, středa od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hodin

Telefonické podání: pevná linka - +420 577 467 246

poštou na adresu Obecní úřad, obec Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19

Elektronicky na e-mail: obec.vlckova@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v obci Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19 Kašava
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Vlčková č.p. 136.      PSČ : 763 19 Kašava
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

I. Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

 

formát A4 jednostranný

2,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

4,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

4,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

8,00 Kč/A3

 b) černobílý tisk na tiskárnách PC

 

formát A4 jednostranný

3,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

6,00 Kč/A4

   

c) za pořízení skenu nebo fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 včetně úprav      5,00 Kč


d) černobílý a barevný tisk a kopírování v jiném formátu – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele dané služby, kterou bude obec povinna za vyhotovení uhradit.

 

 

 

 II. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)

10,00 Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)

20,00 Kč

 III. Odeslání informací žadateli

1)      Náklady na poštovní služby:

 

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

c) jiné

2)      Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného ceníku České pošty s.p., případně jiného poskytovatele poštovní služby.

3)      V případě osobního odběru požadované zásilky nebude úhrada nákladů na odeslání požadována. 

IV. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání ve výši 250,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů funkce neuvolněného místostarosty za rok 2020. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

V. Ostatní ustanovení

1)      Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

2)      Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3)      Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce č. 115-1069290207/0100 vedený u KB a.s. Zlín. 

Sazebník byl schválen Zastupitelstvem obce Vlčková dne 4. března 2021 pod č.j. 2/2021/3h.

Ve Vlčkové dne :   8.3.2021

                                                                ……………………………………………

                                                                                   Vladimír Zbranek 

                                                                                      Starosta obce

Formuláře

Odpověď na žádost o svobodném přístupu k informacím

Další formuláře obce ke stažení

 1.  Návrh na pořízení změny územního plánu
 2.  Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupné akce
 3.  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 4.  Žádost o povolení připojení k místní komunikaci.pdf
 5.  Žádost o přidělení čísla popisného
 6.  Žádost o připojení na obecní kabelovou televizi
 7.  Žádost o připojení na splaškovou kanalizaci
 8.  Žádost o připojení na vodovod.pdf
 9.  Žádost o přihlášení psa.pdf
 10.  Návrh na zrušení trvalého pobytu.pdf

 

Odkazy

www.masvas.cz

 

DSO-DKV

Dobrovolný svazek obcí 

Okolní Obce

Obec Držková

Obec Kašava

Obec Lukov

 

 

SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBCE

OBEC VLČKOVÁ - právní předpisy - SPP (gov.cz)

 

Hlášení místního rozhlasu

Počasí

Středa Jasno 28/19 °C
Čtvrtek Jasno 28/17 °C
Pátek Polojasno 29/16 °C
Sobota Skoro jasno 29/16 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

281241