Obec Vlčková
oficiální stránky obce
mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání, formuláře ke stažení

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře a tiskopisy ke stažení

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Obci Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19 Kašava v úředních dnech a hodinách:

  úterý, čtvtek od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 18:00 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 577 467 246
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu
  obec.vlckova@volny.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Vlčková 136. 763 19 Kašava, případně faxem na číslo 577 467 246 - fax je v současnosti neaktivní.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v obci Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19 Kašava v úředních dnech a hodinách:
úterý, čtvrtek od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 18:00 hodin

Telefonické podání: pevná linka - +420 577 467 246

poštou na adresu Obecní úřad, obec Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19

Elektronicky na e-mail: obec.vlckova@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v obci Vlčková, Vlčková č.p. 136. 763 19 Kašava
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

I. Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

 

formát A4 jednostranný

         

2,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

4,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

4,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

8,00 Kč/A3

 b) černobílý tisk na tiskárnách PC

 

formát A4 jednostranný

         

3,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

6,00 Kč/A4

 

         

 

c) za pořízení skenu nebo fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 včetně úprav      5,00 Kč


d) černobílý a barevný tisk a kopírování v jiném formátu – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele dané služby, kterou bude obec povinna za vyhotovení uhradit.

 

 

 

 II. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)

         

10,00 Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)

         

20,00 Kč

 III. Odeslání informací žadateli

1)      Náklady na poštovní služby:

 

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

         

 

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

         

c) jiné

         

2)      Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného ceníku České pošty s.p., případně jiného poskytovatele poštovní služby.

3)      V případě osobního odběru požadované zásilky nebude úhrada nákladů na odeslání požadována. 

IV. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání ve výši 250,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů funkce neuvolněného místostarosty za rok 2020. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

V. Ostatní ustanovení

1)      Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

2)      Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3)      Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce č. 115-1069290207/0100 vedený u KB a.s. Zlín. 

Sazebník byl schválen Zastupitelstvem obce Vlčková dne 4. března 2021 pod č.j. 2/2021/3h.

Ve Vlčkové dne :   8.3.2021

                                                                ……………………………………………

                                                                                   Vladimír Zbranek 

                                                                                      Starosta obce

Formuláře

Odpověď na žádost o svobodném přístupu k informacím

2019-1 - odpověď na žádost .pdf

2019-2 - odpověď na žádost.pdf

2021-1 - odpověď na žádost.pdf

2021-2 - odpověď na žádost.pdf

2021-3 - odpověď na žádost.pdf

Další formuláře obce ke stažení

 1.  Návrh na pořízení změny územního plánu
 2.  Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupné akce
 3.  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 4.  Žádost o povolení připojení k místní komunikaci
 5.  Žádost o přidělení čísla popisného
 6.  Žádost o připojení na obecní kabelovou televizi
 7.  Žádost o připojení na splaškovou kanalizaci
 8.  Žádost o připojení na vodovod.pdf

 

 

 

Odkazy

http://www.masvas.cz/

 

DKV

Dobrovolný svazek obcí 

Okolní Obce

Obec Držková

Obec Kašava

Obec Lukov

 

Hlášení místního rozhlasu

Počasí

Neděle Zataženo 28/18 °C
Pondělí Oblačno 28/18 °C
Úterý Zataženo 26/18 °C
Středa Zataženo 23/16 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30
Kamenictví GAL
1 2 3 4
5 6 7 8 9
OBŘÍ OCELOVÉ SOCHY VE ZLATÉM JABLKU
10 11
12 13
Pilates Workshop
14 15 16 17 18
19
Úhrada poplatků do 19.7.2021
20 21 22 23 24 25
26
Svoz PET lahví a plastů
27 28 29 30
Motosraz
Volání Divočiny na Hvězdě
31
19. ročník Vlčkovské lávky
Vlčkovská lávka
1

Návštěvnost stránek

185057